Nájom

Ponuky na predaj a prenájom

V súčasnosti máme voľný 1 byt na prenájom:

Cenu za nájom a poplatky za služby neuvádzame. Presná cena bude oznámená ešte pred uzatvorením nájomnej zmluvy.

1-izbový byt na Škultétyho 4 v Bratislave o rozlohe 27,14 m2 + pivnica 4,43 m2

Pred uzatvorením nájomnej zmluvy má nájomca povinnosť, zložiť na náš účet zábezpeku vo výške jedného mesačného nájomného, ktorú po ukončení nájmu vrátime nájomcovi späť, za predpokladu dodržania zmluvne dohodnutých podmienok. Túto platbu evidujeme počas celej doby nájmu ako platbu naviac, slúžiacu na úhradu prípadných nedoplatkov nájomcu na nájomnom alebo na zálohových úhradách služby spojené s užívaním bytu, alebo prípadnej škody spôsobenej na majetku, alebo akýchkoľvek iných nárokov prenajímateľa, a to až do doby odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi.

Bližšie informácie k nájmu Vám poskytneme prostredníctvom e-mailu: sekretariat@bdc.sk, resp. vargova@bdc.sk. Prípadne na tel. č.: 0948 998 666, resp. 0948 997 666.