Správa

Správa bytov

Ponuka správcovských služieb

 • vstupná obhliadka a následné vyhodnotenie stavu objektu,
 • návrh plánu opráv a údržby a zabezpečenie opráv a údržby bytového domu,
 • návrh mesačných preddavkov spojených s plnením a užívaním bytu, návrh výšky príspevkov do fondu opráv a údržby,
 • evidencia úhrad a nedoplatkov,
 • komplexná správa bytového domu podľa ustanovení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa uzatvorenej zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy.

Výkon správy je rozdelený na štandardné a nadštandardné služby:

Ponuka štandardných služieb 

 • komplexný výkon správy,
 • zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečenie dodávky vstupných médií,
 • zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení, zimná údržba,
 • evidencia bytových meračov vody, evidencia pasportov bytových domov,
 • zabezpečenie stálej havarijnej služby, zabezpečenie poistenia domu, úhrada faktúr,
 • evidencia predpisov a platieb spojených s plnením a užívaním bytu a nebytového priestoru,
 • vykonanie vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Ponuka nadštandardných služieb 

 • zabezpečenie ponúk od dodávateľov služieb,
 • vymáhanie nedoplatkov a dlhov,
 • služby spojené s úverom,
 • zabezpečenie individuálnych právnych služieb podľa dohody,
 • poradenstvo a služby spojené so zabezpečovaním rekonštrukcie a modernizácie bytových domov,
 • ďalšie služby podľa osobitných dojednaní.

Máte záujem o správu bytov a nebytových priestorov, administratívnych priestorov, polyfunkčných objektov a garáží? Kontaktujte nás a my Vám poskytneme bližšie informácie.

Mgr. Jana Tršková - vedúca úseku správy

trskova.spravca@bdc.sk

02/55 56 68 70
02/50 20 72 27