Správa

Správa bytových domov

Ponuka správcovských služieb

 • vstupná obhliadka a následné vyhodnotenie stavu objektu,
 • návrh plánu opráv a údržby a zabezpečenie opráv a údržby bytového domu,
 • návrh mesačných preddavkov spojených s plnením a užívaním bytu, návrh výšky príspevkov do fondu opráv a údržby,
 • evidencia úhrad a nedoplatkov,
 • komplexná správa bytového domu podľa ustanovení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa uzatvorenej zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy.

Výkon správy je rozdelený na štandardné a nadštandardné služby:

Ponuka štandardných služieb 

 • komplexný výkon správy,
 • zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečenie dodávky vstupných médií,
 • zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení, zimná údržba,
 • evidencia bytových meračov vody, evidencia pasportov bytových domov,
 • zabezpečenie stálej havarijnej služby, zabezpečenie poistenia domu, úhrada faktúr,
 • evidencia predpisov a platieb spojených s plnením a užívaním bytu a nebytového priestoru,
 • vykonanie vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Ponuka nadštandardných služieb 

 • zabezpečenie ponúk od dodávateľov služieb,
 • vymáhanie nedoplatkov a dlhov,
 • služby spojené s úverom,
 • zabezpečenie individuálnych právnych služieb podľa dohody,
 • poradenstvo a služby spojené so zabezpečovaním rekonštrukcie a modernizácie bytových domov,
 • ďalšie služby podľa osobitných dojednaní.

Máte záujem o správu bytov a nebytových priestorov, administratívnych priestorov, polyfunkčných objektov a garáží? Kontaktujte nás a my Vám poskytneme bližšie informácie.

Andrea Ondrušková - správca

ondruskova.spravca@bdc.sk

02/55 56 68 70
02/50 20 72 27
0903 784 137


Správca je Vám k dispozícii na uvedených telefónnych číslach v pracovných dňoch do 16.00 h

AKTUALIZÁCIA k 14. máju 2021
Účinnosť od 17. mája 2021

 1. Organizovanie schôdzí a zhromaždení JE POVOLENÉ
 2. Písomné hlasovanie JE MOŽNÉ realizovať
 3. Realizácia technických zásahov v BD je POVOLENÁ
 4. Realizácia odpočtov energií je POVOLENÁ
 5. Kancelárie správcov môžu byť OTVORENÉ za dodržania všetkých opatrení uvedených vo Vyhláške ÚVZ SR

Všetky ďalšie informácie nájdete vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikovanej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky a vydanej 14. mája 2021 s účinnosťou k 17. máju 2021.