Dokumenty

(372.98 kb)
Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
Podľa zákona č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(161.46 kb)