Pre členov


Povinnosti členov družstva 

Podľa čl. 14 ods. 2 písm. c) Stanov BDC je člen povinný hradiť príspevky na činnosť družstva stanovené Zhromaždením delegátov BDC a poplatky za úkony súvisiace s členstvom v družstve vo výške určenej Predstavenstvom BDC.
Podľa čl. 14 ods. 2 písm. b) Stanov BDC je člen povinný zaplatiť členský príspevok v termíne do 31. marca bežného roka.
Príspevok sa uhrádza v pobočkách ČSOB, a.s., resp. prevodom na číslo účtu SK33 7500 0000 0003 0211 4003 s uvedením Variabilného symbolu (číslo členského preukazu)Konštantného symbolu 0558  a Špecifického symbolu (kalendárny rok, za ktorý sa príspevok uhrádza).

Zhromaždenie delegátov BDC na svojom ostatnom zasadnutí schválilo stanoviť členský príspevok vo výške 10,00 €/rok.
V prípade, že člen družstva príspevok neuhradí v stanovenej lehote, môže byť, v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. a) Stanov BDC, na základe rozhodnutia Predstavenstva BDC, vylúčený z členstva v družstve, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Podľa čl. 20 ods. 3 Stanov BDC má vylúčený člen právo podať písomné odvolanie proti rozhodnutiu Predstavenstva BDC, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Zhromaždenie delegátov BDC na svojom zasadnutí dňa 24.11.2018 uzn č. 7/18 schválilo stanoviť administratívny poplatok za prerokovanie odvolania proti rozhodnutiu o vylúčení z členstva v BDC podľa čl. 54 Stanov BDC:
a) 
na rokovaní P BDC vo výške 50,00 €;
b) 
na rokovaní ZD BDC vo výške 100,00 €.

Zhromaždenie delegátov BDC poverilo P BDC na úplné odpustenie administratívneho poplatku za vyhovenie odvolaniu proti rozhodnutiu o vylúčení z členstva v BDC v odôvodnených prípadoch.