Služby

Úsek družstevnej činnosti a správy:

 • vedie evidenciu členov družstva, vykonáva zmeny v členskej evidencii, vykonáva zápisy do matriky členov družstva, eviduje a kontroluje úhradu členského príspevku za príslušný rok,
 • administratívne a organizačne zabezpečuje zasadnutia zhromaždenia delegátov, predstavenstva, prípadne iných orgánov družstva, zodpovedá za vyhotovenie, distribúciu a archiváciu záznamov z rokovaní orgánov družstva,
 • vypracúva a eviduje nájomné zmluvy na nebytové priestory v bytových domoch v správe družstva,
 • vypracováva kúpne zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku družstva, vedie evidenciu kúpnych zmlúv,
 • vedie evidenciu  nehnuteľného  majetku  družstva (technická dokumentácia bytov, domov, pozemkov, archivácia listov vlastníctva),
 • vypracováva a eviduje nájomné zmluvy na majetok družstva (byty, pozemky, nebytové priestory, garáže),
 • vedie evidenciu nájomcov bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva, vykonáva zmeny v evidencii nájomcov, aktualizuje databázu, zabezpečuje výkon kontroly ich užívania v spolupráci s úsekom správy,  
 • zabezpečuje prevody vlastníctva bytov družstva do vlastníctva fyzických osôb podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • vypočítava poplatky z omeškania za oneskorené úhrady v zmysle uzavretých zmlúv o výkone správy, resp. nájomných zmlúv a vedie podľa jednotlivých bytových domov evidenciu odoslaných upomienok na úhradu nedoplatkov a poplatkov z omeškania,
 • v prípade neuhradenia nedoplatku a poplatkov z omeškania pripravuje podklady potrebné k vyhotoveniu žalobného návrhu,
 • vybavuje bežnú korešpondenciu súvisiacu s upomienkami, pokusmi o zmier, splátkovými kalendármi, pripravuje podklady pre tretie osoby,
 • vypracováva výpovede z nájmu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva,
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov nájomcov bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva. 
Správa:
 • po technickej stránke kompletne zabezpečuje a zodpovedá za výkon správcovskej činnosti družstva na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy a mandátnych zmlúv,
 • zostavuje ponuku činností v rámci správcovstva a zmluvné podmienky pre ich poskytovanie, vedie výhradný styk s klientmi pri uzatváraní zmlúv o výkone správy,
 • zabezpečuje výberové konania podľa zmlúv o výkone správy alebo mandátnych zmlúv,
 • zodpovedá za kontrolu dodržiavania cien poskytovaných služieb,
 • vypracúva harmonogram a zabezpečuje vykonanie preventívnych prehliadok vo všetkých bytových domoch, zabezpečuje revízie vyhradených technických zariadení podľa platných vyhlášok a príslušných štátnych noriem (revízie plynu, elektrických rozvodov a bleskozvodov, komínov, požiarnej ochrany a výťahov),
 • zabezpečuje odstraňovanie havárií, opravy a údržbu, prevádzkyschopnosť a funkčnosť spoločných častí a zariadení v spravovaných bytových domoch,
 • zabezpečuje odstraňovanie závad na rozvodoch studenej vody, ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody, elektroinštalácie, plynoinštalácie a kanalizácie,
 • navrhuje výšku príspevku do Fondu prevádzky, údržby a opráv v spravovaných bytových domoch,
 • vypracováva a predkladá správu o činnosti správcu za predchádzajúci kalendárny rok podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a predkladá návrh plánu opráv na nasledujúci rok,
 • zabezpečuje vyjadrenia k žiadostiam o stavebné a technologické úpravy v bytových domoch, bytoch a nebytových priestoroch,
 • zodpovedá za poskytovanie služieb spojených s bývaním a zabezpečuje styk s dodávateľskými organizáciami,
 • pripravuje podklady pre výber dodávateľa a zodpovedá za ich správnosť, úplnosť a komplexnosť,
 • zabezpečuje a zodpovedá za presnú evidenciu meračov - voda, plyn, elektrická energia, TÚV, v prípade nezrovnalosti vstupuje do rokovania s dodávateľskými organizáciami,
 • zabezpečuje podklady (analýza faktúr) pre spracovávanie vyúčtovania služieb a fondov opráv pre jednotlivých klientov a predkladá ich na ekonomický úsek,
 • zabezpečuje kontrolu BOZP a PO v spravovaných objektoch a odstraňovanie zistených závad, zabezpečuje pravidelné vykonávanie deratizácie v spoločných priestoroch bytových domov,
 • vedie pasporty bytov, domov a pozemkov v správe družstva, vedie technickú dokumentáciu, revízne správy, údaje o technickom stave objektov, o termínoch a rozsahu vykonaných opráv, rekonštrukcii, modernizácii a pod.,
 • v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania Slovenskej republiky, Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a inými bankovými inštitúciami sa podieľa na obnove a zatepľovaní bytových domov, ich rekonštrukcii a modernizácii.
Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme dodávateľským spôsobom aj nasledovné služby:
 • Právne služby a poradenstvo
 • Upratovacie služby (bytový dom, byt)
 • Záhradnícke služby
 • Maliarske a natieračské práce
 • Kúrenárske práce
 • Vodoinštalačné práce
 • Havarijné práce
 • Zámočnícke služby
 • Vymáhanie nedoplatkov a dlhov

Ekonomický úsek:

 • vykonáva všetky účtovné operácie súvisiace s činnosťou družstva, s výkonom správy bytov a nebytových priestorov, a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • zabezpečuje evidenciu predpisov a platieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, evidenciu úhrad a nedoplatkov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov na základe skutočných nákladov a podkladov z úseku správy,
 • eviduje výšku mesačného predpisu zálohových úhrad pre byty a nebytové priestory vo vlastníctve družstva a zadáva do systému všetky zmeny predpisu zálohových platieb pre byty a nebytové priestory vo vlastníctve družstva (zasielané inými správcami),
 • mesačne vykonáva úhradu zálohových predpisov za byty a nebytové priestory vo vlastníctve družstva (zasielané iným správcom),
 • na základe mandátnych zmlúv so spoločenstvami vlastníkov, zmlúv o výkone správy, zmlúv o prenájme nebytových priestorov a na základe podkladov predložených úsekom správy vypočítava výšku mesačného predpisu zálohových platieb do Fondu prevádzky, údržby a opráv pre byty a nebytové priestory v spravovaných bytových domoch,
 • zabezpečuje styk s bankou, vyhotovuje prevodné príkazy k úhradám záväzkov, spracováva a účtuje bankové doklady za bankové účty bytových domov a družstva,
 • spracováva a účtuje dodávateľské faktúry za družstvo a spravované bytové domy, zodpovedá za včasné úhrady dodávateľských faktúr,
 • vystavuje odberateľské faktúry, zabezpečuje ich evidenciu, kontroluje úhrady,
 • zabezpečuje poistenie majetku družstva a spravovaných bytových domov, vypracováva výkazy pre poisťovňu a zodpovedá za úhrady poistného,
 • zabezpečuje prvotné informácie k žiadostiam o úvery, podklady k spracovaniu zmlúv o úveroch, kontroluje splácanie úverov inkasom z bankových účtov družstva, spravovaných bytových domov a spoločenstiev,
 • vystavuje vlastníkom bytov „Potvrdenie správcu“ pre potreby katastrálneho úradu, eviduje a zabezpečuje úhradu s tým súvisiaceho poplatku.